Provozní řád, obchodní podmínky a reklamační podmínky speciálního kola BeerCykl

 1. Provozní doba speciálního kola BeerCykl (dále jen kola) je pondělí až neděle od 14:00 do 22.00 hodin, pokud nedojde po předchozí domluvě s provozovatelem k úpravě. Vstup
  na kolo bude umožněn pouze řádně objednaným hostům a pouze v tuto dobu, a to po podpisu souhlasu s obchodními podmínkami a provozním řádem.
 2. Nástupem na jízdu na kole je návštěvník povinen se řídit tímto řádem, dále obecně závaznými vyhláškami (občanský zákoník, a další), slušnými mravy a slušným vychováním, aby neobtěžovali ostatní hosty a veřejnost v rámci zvolené trasy jízdy. Personál je oprávněn vyloučit hosta z jízdy, pokud porušuje provozní řád, chová se nevhodně, obtěžuje a ohrožuje ostatní hosty nebo veřejnost, je pod vlivem návykových, nebo psychotropních látek či je silně opilý. Dále pokud úmyslně ničí vybavení kola, je povinen provozovateli tuto škodu nahradit v plné výši a je povinen vyčkat do příjezdu policie ČR nebo městské policie.
 3. Provozovatel má právo nevpustit do prostoru kola osoby nevhodně oblečeny, zapáchající a osoby s nadměrnými zavazadly. Dále osoby, které vyvolávají konflikty. Podnapilé osoby.
 4. Provozovatel neodpovídá za poškození či ztrátu oblečení a volně odložených věcí hostů v prostoru kola mimo věcí, které byly uloženy v prostoru k tomu určeném a byly uloženy obsluhou kola.
 5. Během jízdy a pobytu na kole je zejména zakázáno:
  a) Vnášet do prostor kola vlastní jídlo a další nápoje, mimo těch předem domluvených s provozovatelem,
  b) Vnášet zbraně, pyrotechniku, výbušniny a manipulovat s nimi, dále manipulovat s otevřeným ohněm,
  c) Podávat alkoholické nápoje osobám mladším 18ti let, dále osobám, které nejsou schopny prokázat, že dosáhli veku 18ti let,
  d) Podávat alkohol osobám zjevně podnapilým, pod vlivem návykových a psychotropních látek
  e) Prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18ti let, dále osobám, které nejsou schopny prokázat, že dosáhli veku 18ti let
  f) Kouřit jakékoliv tabákové výrobky, nebylo-li s provozovatelem dohodnuto jinak,
  g) Převážení jakýchkoliv zvířat.
 6. Personál kola může v mimořádných případech (nevhodným chováním hostů, vlivem třetích stran, popřípadě nepříznivými povětrnostními podmínkami) ukončit jízdu a hosté jsou povinni ihned prostor kola opustit a vyčkat v bezpečném místě.
 7. Nárok na vrácení zaplacené zálohy nebo ceny za zapůjčení kola v případě dle bodu 6. provozního řádu, musí objednatel řešit pouze dle obchodních a reklamačních podmínek, a to dle bodu 4, 5 a 6.
 8. Provozovatel kola má právo na změnu provozní doby bez udání důvodu.
 9. V případě, že host odmítne v oprávněném případě opustit prostor kola je personál oprávněn zavolat policii ČR, popř. městskou policii Ostrava k řešení situace.
 10. V případě, že host způsobí provozovateli jakoukoliv škodu na kole nebo jeho vybavení a zařízení, je povinen tuto škodu provozovateli uhradit.
 11. Za provoz kola odpovídá provozovatel kola a má právo kontrolovat dodržování provozního řádu a vyvozovat potřebná opatření.
 12. Provozní řád je závazný pro všechny hosty kola.
 13. Práva a povinnosti, které nejsou upraveny provozním řádem, jsou upraveny občanským zákoníkem, a dalšími platnými obecně závaznými předpisy a legislativou platnou v ČR.
 14. Provozní řád může být průběžně měněn a doplňován v návaznosti na změny obecně závazných předpisů.

Obchodní a reklamační podmínky

 1. K nástupu na kolo je oprávněn pouze host řádně objednaný prostřednictvím rezervačního systému, nebo telefonicky nebo emailem.
 2. Rezervace je klientovi potvrzena až v případě, uhradí-li převodem zálohu minimálně ve výši 50 % z částky pronájmu na účet provozovatele. Nejpozději však 48 hodin před plánovaným nástupem hosta na jízdu na kole.
 3. Zbývající částku za pronájem kola doplatí host nejpozději před započetím samotné jízdy.
 4. Host nemá nárok na vrácení jakékoliv výše zálohové částky:
  a) Nedostaví-li se klient ve smluvený termín k nástupu na kolo,
  b) Nepožádá-li o změnu rezervace nejpozději 24 hodin před nástupem na kolo,
  c) Poruší-li v některém z bodů provozní řád a obsluha kola odmítne či přeruší jízdu.
  d) Provozovatel si vyhrazuje právo o zrušení či změnu termínu rezervace bez udání důvodu, přičemž při zrušení rezervace ze strany provozovatele má host nárok na vrácení zálohové platby v plné výši.
 5. Dojde-li k ovlivnění jízdy (zrušení bezprostředně před nástupem na jízdu, přerušení během jízdy) vlivem třetích stran, popřípadě nepříznivými povětrnostními podmínkami, a nenastoupí-li host z těchto důvodů na jízdu nebo nepřesáhne-li doba jízdy 45 minut, bude situace řešena následovně:
  a) má host nárok na vrácení 50% výše zálohové platby vrácením na jeho účet nejpozději do 5ti pracovních dnů, přičemž od částky bude odečtena konzumace, neuhradí-li ji host obsluze samostatně,
  b) nebo má host nárok na náhradní termín určený po vzájemné domluvě hosta a provozovatele, přičemž provozovatel si ponechává uhrazenou zálohu v plné výši
  do uskutečnění náhradního termínu jízdy.
 6. Dojde-li k přerušení jízdy vlivem třetích stran, popřípadě nepříznivými povětrnostními podmínkami, přesáhne-li z těchto důvodů doba jízdy 45 minut, bude situace řešena následovně:
  a) nemá host nárok na vrácení jakékoliv částky z výše zálohy, a nemá ani nárok na náhradní termín rezervace,
  b) přesáhne-li doba jízdy před nežádoucím přerušením 60 minut, je host povinen uhradit zbývajících 50 % částky pronájmu a konzumace a jízda se považuje za plnohodnotnou.

Provozní řád a obchodní podmínky jsou platné od 1. 6. 2018.

Fotogalerie

Sledujte nás na Facebooku a Instagramu #beercykl